پرسشنامه تشخیص اختلالات خوردن EDDS استیک و همکاران

پرسشنامه تشخیص اختلالات خوردن EDDS استیک و همکاران

پرسشنامه استاندارد تشخیص اختلالات خوردن EDDS استیک و همکاران

پرسشنامه مقیاس تشخیصی اختلالات خوردن EDDS استیک و همکاران به نقل از رضایی شامل 4 سوال است. که دارای مولفه امتیازبندی روایی و پایایی تفسیر و شیوه نمره گذاری می باشد.

تعریف مفهومی متغیر پرسشنامه
اختلالات خوردن : اختلالات خوردن جزء اختلالات روانشناختی اند و تاثیر منفی ذهنی، جسمانی و اجتماعی بر روی سلامتی دارند. و بر طبق دسته بندی (DSM-IV) به سه دسته تقسیم می شوند(مهدی بیگی سروستانی،1389). بی اشتهایی عصبی با ترس از افزایش وزن و اختلال در درک تصویر بدن تعریف می شود.

و پر اشتهایی عصبی با نگرانی دائم در مورد شکل و وزن بدن، دوره های تکراری در پر خوری، فقدان کنترل درطول این پرخوری .و استفاده از روش های جبرانی برای جلوگیری از افزایش وزن مثل پاک سازی، محدودیت رژیمی، روزه داری یا تمرینات شدید مشخص می شود. (لویس،2002؛ به نقل از صفوی و همکاران، 1388؛ رضایی، 1393).

تعریف عملیاتی متغیر پرسشنامه
اختلال خوردن در این تحقیق بر اساس نمره آزمودنی در مقیاس تشخیصی اختلال خوردن مشخص می گردد.

تشخیص اختلال خوردن

روایی و پایایی پرسشنامه

روایی ابزار جمع آوری داده ها
اعتبار یا روایی با این مسئله سر و کار دارد که یک ابزار اندازه گیری تا چه حد چیزی را اندازه می گیرد. که ما فکر می کنیم( سرمد و همکاران،1390). در پژوهش رضایی (1392) روایی پرسشنامه به ترتیب زیر به دست آمده است.

روایی مقیاس تشخیص اختلالات خوردن EDDS

پرسشنامه  مقدار KMO آزمون  بارتلت
مقدار کای دو درجه آزادی سطح معناداری
اختلالات خوردن نوع 2 77/0 42/2938 231 0

بیشتر بودن مقدار KMO از 60/0 بیانگر کفایت نمونه برای مقیاس تشخیصی اختلالات خوردن است. همچنین فرض صفر آزمون بارتلت نیز رد شده است که نشان از روا بودن سوالات این مقیاس دارد. به نوعی دیگر سوالات با هم همبستگی دارند.

پایایی ابزارهای جمع آوری داده ها

قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه گیری هر آنچه اندازه می گیرد. یعنی اینکه ابزار اندازه گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی به دست می دهد( سرمد و همکاران،1390). در پژوهش رضایی (1392) جهت تعیین پایایی ابزار، از روش آلفای کرونباخ استفاده شده است.

از آلفای کرونباخی به دست آمده در جدول فوق، این نتیجه حاصل می شود که سوالات این مقیاس از پایایی لازم برخوردار نیستند. ولی با حذف دو سوال 19 و 20 آلفای کرونباخ به مقدار مطلوب 82/0 خواهد رسید.

جدول 3-1: پایایی مقیاس تشخیص اختلالات خوردن EDDS

پرسشنامه تعداد سوالات آلفای کرونباخ
اختلالات خوردن نوع 2 22 43/0

مشخصات پرسشنامه تشخیص اختلالات خوردن EDDS استیک و همکاران

روایی و پایایی: دارد
تفسیر و شیوه نمره گذاری: دارد (به دو صورت تحلیل با اس پی اس اس و تحلیل بر اساس نمره گذاری).
تعداد سوال: 4 سوال
تعداد مولفه: تک مولفه
تعاریف عملیاتی و مفهومی پرسشنامه: دارد
مدل پرسشنامه: دارد
نوع فایل: ورد آفیس word
نسخه PDF : دارد
تعداد صفحات: 6
منبع: دارد

پرسشنامه کاملا استاندارد است

این فایل با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. فایل به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.

قیمت: 5000 تومان

تعداد صفحات: 6

فرمت فایل: WORD