پرسشنامه شناسایی عوامل مؤثر بر نوآوری در دانشگاه 53 سوالی

پرسشنامه شناسایی عوامل مؤثر بر نوآوری در دانشگاه 53 سوالی

پرسشنامه استاندارد شناسایی عوامل مؤثر بر نوآوری در دانشگاه

پرسشنامه شناسایی عوامل مؤثر بر نوآوری در دانشگاه شامل 53 سوال است. که دارای مولفه امتیازبندی روایی و پایایی تفسیر و شیوه نمره گذاری می باشد.

تعریف مفهومی پرسشنامه
نوآوری : نوآوری فرآیندی است که در آن دانش با هدف خلق دانش جدید کسب، تسهیم و تلفیق می گردد. تا در محصولات و خدمات جدید به کار گرفته شود. نوآوری اتخاذ یک منظر و فکر یا رفتاری است که برای سازمان جدید می باشد.

نوآوری با تغییرات در ارتباط بوده و می تواند به صورت اصلاحی یا توسعه ای باشد. نوآوری همچنین می تواند به عنوان کاربرد کشفیات و ابداعات و فرآیندی تعریف شود. که به وسیله آن نتایج به دست می آید. (گلوت و ترزییوسکی 2004 نقل از شاه علی،1391).).

تحقیق و توسعه : تحقیق و توسعه، مجموعه اقداماتی نظام مند و خلاقانه است. که هدف از آن افزودن گنجینه دانش و استفاده از این گنجینه در کاربرد های جدید است. (نیوسی، 2002 نقل از شاه علی،1391).).

نظام ملی نوآوری

مجموعه ای از نهادهای مجزا که در ارتباط با هم و به صورت منفرد در توسعه و انتشار فناوری جدید نقش دارند. و در چارچوب یک ساختار حکومتی شکل می گیرند تا سیاست هایی را برای تأثیر گذاری بر فرآیند نوآوری پیاده سازی کنند. بنابراین نظام ملی نوآوری نظامی از نهادهای به هم پیوسته است. که دانش، مهارت ها و خلاقیت هایی که منجر به فناوری های جدید می شوند را خلق ، انباشت و انتقال می دهند. (سازمان همکاری و توسعه اقتصادی، 2002 نقل از شاه علی،1391).

خلاقیت : خلاقیت به کارگیری توانایی های ذهنی برای ایجاد یک فکر یا مفهوم جدید است. خلاقیت به معنای توانایی ترکیب ایده ها در یک روش منحصر به فرد یا ایجاد پیوستگی بین ایده هاست. (عبدالکریمی، 1385 نقل از شاه علی،1391).). خلاقیت بر خلق چیز نو دلالت دارد. خلاقیت یک فرآیند انسانی است. که به نتیجه نو و مفید ( حل مشکل فعلی یا برآورده ساختن یک نیاز) می انجامد. (دهقان نجم، 1388، نقل از شاه علی،1391).

تعریف عملیاتی متغیر پرسشنامه
در این پژوهش منظور از شناسایی عوامل مؤثر بر نوآوری در دانشگاه است. که پاسخ دهنده گان به سوالات 53 گویه ای پرسشنامه شناسایی عوامل مؤثر بر نوآوری در دانشگاه می دهند.

روایی و پایایی پرسشنامه

روایی ابزار جمع آوری داده ها
اعتبار یا روایی با این مسئله سر و کار دارد که یک ابزار اندازه گیری تا چه حد چیزی را اندازه می گیرد. که ما فکر می کنیم( سرمد و همکاران،1390). در پژوهش شاه علی (1391) اعتبار محتوای این پرسشنامه توسط اساتید راهنما و مشاور . و چند تن از افراد صاحبنظر مورد تأیید قرار گرفته است و از اعتبار لازم برخوردار می‌باشد.

پایایی ابزارهای جمع آوری داده ها
قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه گیری هر آنچه اندازه می گیرد. یعنی اینکه ابزار اندازه گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی به دست می دهد. (سرمد و همکاران،1390). در پژوهش شاه علی (1391) پایایی پرسشنامه به روش آلفای کرونباخ 93/ درصد ذکر شده است.

روایی و پایایی: دارد
تفسیر و شیوه نمره گذاری: دارد ( به دو صورت تحلیل با اس پی اس اس و تحلیل بر اساس نمره گذاری).
تعداد سوال: 53 سوال
تعداد مولفه: 8 مولفه
تعاریف عملیاتی و مفهومی پرسشنامه: دارد
مدل پرسشنامه: دارد
فرمت فایل : ورد آفیس word
نسخه PDF : دارد
تعداد صفحات: 6
منبع: دارد

پرسشنامه کاملا استاندارد است

این فایل با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. فایل به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.

قیمت: 5000 تومان

تعداد صفحات: 6

فرمت فایل: WORD