پرسشنامه استاندارد مسئولیت پذیری اجتماعی 8 سوالی

پرسشنامه استاندارد مسئولیت پذیری اجتماعی 8 سوالی

پرسشنامه مسئولیت پذیری اجتماعی

پرسشنامه استاندارد مسئولیت پذیری اجتماعی شامل 8 سوال است. که دارای مولفه امتیازبندی روایی و پایایی تفسیر و شیوه نمره گذاری می باشد.

تعریف مفهومی متغیر پرسشنامه
مسئولیت پذیری اجتماعی : مسئولیت پذیری اجتماعی به احساس تعهد و رفتار مسئولانه ای که افراد به عنوان کنشگران اجتماعی. در قالب نقش های خود (شهروند) نسبت به جامعه و ارزش های جمعی آن در ابعاد گوناگون داشته یا دارند، دلالت میکند. (خوشبین،1383؛ به نقل از احمدی بجستانی، 1393).

تعریف عملیاتی متغیر پرسشنامه
در این تحقیق منظور از مسئولیت پذیری اجتماعی نمره ای است. که آزمودنی ها از پرسشنامه محقق ساخته مسئولیت پذیری اجتماعی به دست می آورند.

روایی و پایایی پرسشنامه

روایی ابزار جمع آوری داده ها
اعتبار یا روایی با این مسئله سر و کار دارد که یک ابزار اندازه گیری تا چه حد چیزی را اندازه می گیرد. که ما فکر می کنیم( سرمد و همکاران،1390). در پژوهش احمدی بجستانی (1393) محاسبه روایی پرسشنامه از طریق روایی صوری به دست آمد. به این صورت که پرسشنامه سنجش خشونت نسبت به زنان توسط پژوهشگر ترجمه شد. روایی آن توسط چند تن از اساتید متخصص مورد تأیید قرار گرفت.

پایایی ابزارهای جمع آوری داده ها
قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه گیری هر آنچه اندازه می گیرد. یعنی اینکه ابزار اندازه گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی به دست می دهد( سرمد و همکاران،1390). در پژوهش احمدی بجستانی (1393)، به منظور سنجش پایایی این پرسشنامه از روش آلفای کرونباخ استفاده شده است. که طبق نتایج پرسشنامه از پایایی قابل قبولی برخوردار هستند.

مشخصات پرسشنامه استاندارد مسئولیت پذیری اجتماعی

روایی و پایایی: دارد
تفسیر و شیوه نمره گذاری: دارد ( به دو صورت تحلیل با اس پی اس اس و تحلیل بر اساس نمره گذاری).
تعداد سوال: 8 سوال
تعداد مولفه: 3 مولفه
تعاریف عملیاتی و مفهومی پرسشنامه: دارد
مدل پرسشنامه: دارد
فرمت فایل : ورد آفیس word
نسخه PDF : دارد
تعداد صفحات: 5
منبع: دارد

پرسشنامه کاملا استاندارد است

این فایل با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. فایل به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.

قیمت: 5000 تومان

تعداد صفحات: 5

فرمت فایل: WORD