• انتخاب محصول
  • مشاهده سبد خرید
  • تکمیل سفارش
  • پرداخت ایمن آنلاین
  • دریافت محصول

آموزش دریافت در والیبال


والیبال و مهارتهای آن بخشی از فایل پاورپوینت اهداف رفتاری فراگیران بتوانند: ابعاد زمین را به درستی بدانند . پنجه وساعد صحیح را انجام دهند. سرویس زدن را به طور صحیح انجام دهند. اسپک زدن صحیح را نشان دهند . مناطق زمین را به خوبی بشناسند . ارزشیابی تشخیصی فراگیران باید: آشنایی قبلی با والیبال داشته باشند. طریقه پنجه زدن را به طور اجمالی نشان دهند. آشنایی جزیی با سرویس زدن داشته باشند. با مهارتهای والیبال وابعاد ...