• انتخاب محصول
  • مشاهده سبد خرید
  • تکمیل سفارش
  • پرداخت ایمن آنلاین
  • دریافت محصولگزارش کارآموزی سیلندر و سرسیلندر تراشی

سیلندر و سر سیلندر تراشی گروه : مکانیک (ساخت و تولید) پیشگفتار : گزارش حاضر که حاصل چندین ماه کارآموزی ودستیاری نزد استاد کاران مربوطه در زمینه سیلندر وسرسیلندر تراشی است با توجه به تمامی مسائل فراگرفته شده توسط کارآموز وآموزشهایی است که متخصصین در محل مورد نظر به ما انتقال داده اند. یکی از ویژگیهای این گزارش خلاصه نویسی،اشاره به مطالب با اهمیت در زمینه مربوطه وساده وقابل فهم بودن آن توسط تمامی افراد میباشد. کارخانه ...