• انتخاب محصول
  • مشاهده سبد خرید
  • تکمیل سفارش
  • پرداخت ایمن آنلاین
  • دریافت محصولابزارهای شبیه سازی برای مدلسازی و شناسایی نروفازی

ابزارهای شبیه سازی برای مدلسازی و شناسایی نروفازی مقدمه: امروزه در طراحی سیستمهای کنترل با نیازهای زیادی مواجه هستیم که بواسطه افزایش رقابت، ملزومات محیطی، هزینه‌های انرژی و مواد، و نیاز به سیستمهای مقاوم و fault-tolerant مطرح شدهاند. این ملاحظات نیازهای جدیدی را برای تکنیکهای مؤثر مدلسازی فرآیند معرفی میکنند. در  بسیاری از سیستمها، بواسطه فقدان دانش دقیق و سازمند در رابطه با سیستم، که ناشی از رفتار شدیدا غیرخطی، درجه بالای نامعینی یا ...