• انتخاب محصول
  • مشاهده سبد خرید
  • تکمیل سفارش
  • پرداخت ایمن آنلاین
  • دریافت محصولمقاله آنتروپی

آنتروپی مقدمه مقاله قانون اول به عرض انرژی درونی منجر شد تابع حالتی که بر اساس آن امکان‌پذیر بودن تحولات تشخیص داده می‌شود. فقط تحولاتی که در آنها انرژی کل سیستم منزوی ثابت می‌ماند می‌تواند اتفاق بیفتد. قانون دوم هم به یک تابع حالت منجر می‌شود آنتروپی (s). از این تابع حالت تشخیص می‌دهیم که آیا با یک تحول خود به خودی می‌توان از حالتی به حالت دیگر رسید یا نه؟ آنتروپی جهان بعد از ...