• انتخاب محصول
  • مشاهده سبد خرید
  • تکمیل سفارش
  • پرداخت ایمن آنلاین
  • دریافت محصولمقاله بررسی تاثیر شیوه های فرزند پروری بر رشد اجتماعی کودکان

بررسی تاثیر شیوه های فرزند پروری بر رشد اجتماعی کودکان چكيده مقاله در پژوهش‌ حاضر به بررسی تاثیر شیوه های فرزند پروری بر رشد اجتماعی کودکان پرداخته شده است. در پژوهش تعداد 60 نفر به عنوان گروه نمونه به شكل انتخاب در دسترس دبستان كيمياي سعادت منطقه 3 تهران انتخاب شده است. براي سنجش روش فرزند پروري از آزمون بامريند و براي سنجش رشد اجتماعي كودكان از آزمون وايلند استفاده گرديده است و بدين منظور ...