• انتخاب محصول
  • مشاهده سبد خرید
  • تکمیل سفارش
  • پرداخت ایمن آنلاین
  • دریافت محصولپرسشنامه سنجش تأثیر تماشای برنامه های ماهواره بر ارزش های فردی (یوسفی رازلیقی،۱۳۹۲)

پرسشنامه استاندارد محقق ساخته سنجش تأثیر تماشای برنامه های ماهواره بر ارزش های فردی (یوسفی رازلیقی،۱۳۹۲) شامل پرسشنامه استاندارد، امتیازبندی، تفسیر و روایی پایایی معرفی پرسشنامه پرسشنامه استاندارد محقق ساخته سنجش تأثیر تماشای برنامه های ماهواره بر ارزش های فردی (یوسفی رازلیقی،۱۳۹۲) شامل۳۰ سوال است. پایایی قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه گیری هر آنچه اندازه می گیرد یعنی اینکه ابزار اندازه گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه ...