• انتخاب محصول
  • مشاهده سبد خرید
  • تکمیل سفارش
  • پرداخت ایمن آنلاین
  • دریافت محصولمقاله معماری پارکینگ

معماری پارکینگ ترافیک و مشکلات پارکینگ یکی از مشکلات ناشی از ترافیک جاده ای مشکل یا معضل پارکینگ می باشد ومسائل نقلیه نه تنها به فضای حرکت بلکه همچنین به فضاهایی جهت پارک کردن یا سوار کردن یا پیاده کردن نیاز دارند آمار نشان می دهد که از ۸۷۶۰ ساعت در سال هر اتومبیل فقط چیزی حدود ۴۰۰ ساعت تردد جاده ای دارد و ۸۳۶۰ ساعت باقیمانده را متوقف است صاحبان اتومبیل ها ترجیح ...