• انتخاب محصول
  • مشاهده سبد خرید
  • تکمیل سفارش
  • پرداخت ایمن آنلاین
  • دریافت محصولمقاله بررسی اضطراب ریاضی و علل موثر بر آن

بررسی اضطراب ریاضی و علل موثر برآن به همراه پرسشنامه چکیده مقاله اضطراب در سطح وسیع و اضطراب ریاضی و امتحان در حالت خاص از بیماری هایی  است که دانش آموزان بسیاری را دچار ناراحتی و مشکل میسازد و باعث افت تحصیلی و تضعیف عملکرد آنها می گردد. تحقیق حاضر را به منظور بررسی عوامل موثر در ایجاد اضطراب ریاضی در بچه های مضطرب ریاضی انجام دادم که در یک مدرسه راهنمایی دخترانه بنام شهدای ...