• انتخاب محصول
  • مشاهده سبد خرید
  • تکمیل سفارش
  • پرداخت ایمن آنلاین
  • دریافت محصولپرسشنامه باورهای وسواسی

باورهای وسواسی (OBQ-44) معرفی پرسشنامه پرسشنامه افکار وسواسی  شامل ۴۴ پرسش می باشد که برگرفته از فرم اصلی OBQ-87 است.  تغییر میزان تعداد پرسش ها و تدوین آن بوسیله «گروه متخصصان کار روی شناختارهای وسواس فکری-عملی»  صورت گرفته است. پرسشنامه حاضر ابعاد بیماری زایی در حیطه شناخت را در بیماران وسواس فکری-عملی مورد ارزیابی و تشخیص قرار می دهد.  از پاسخ دهنده درخواست می شود، میزان موافقت یا مخالفت خود را با هرکدام از ...