• انتخاب محصول
  • مشاهده سبد خرید
  • تکمیل سفارش
  • پرداخت ایمن آنلاین
  • دریافت محصولمقاله آشنایی با FRP

آشنایی با FRP ورقه‌ های FRP در تقویت ترکیبی اعضای بار بر بتن‌ آرمه سازه‌ای با ورقه‌ های FRP یا ورقه‌های فلزی یک اثر متقابل پیچیده ۲ بین آن دو وجود دارد، به عبارت دیگر بایستی رفتار مواد شامل مقاومت، تغییر شکل و کرنش نهایی، شکل پذیری، و مودهای شکست هر ۲ ماده (بتن آرمه + FRP ) را برای تشخیص نحوه گسیختگی مقطع تقویت شده بررسی و تلفیق نمود. یکی از مودهای خطرناک شکست ...