• انتخاب محصول
  • مشاهده سبد خرید
  • تکمیل سفارش
  • پرداخت ایمن آنلاین
  • دریافت محصولپرسشنامه قدرت اجتماعی مصرف کننده بریل

دانلود پرسشنامه استاندارد قدرت اجتماعی مصرف کننده بریل معرفی پرسشنامه پرسشنامه قدرت اجتماعی مصرف کننده توسط Brill در سال ۱۹۹۲ با هدف سنجش و ارزیابی قدرت اجتماعی مصرف کننده ساخته شده است که از ۳۰ گویه و ۴ خرده مقیاس نفوذ مصرف کننده (۶ سوال)، مقاومت مصرف کننده (۸ سوال)، نفوذ اجتماعی (۱۱ سوال) و مقاومت اجتماعی (۵ سوال) تشکیل شده است که به منظور سنجش میزان قدرت اجتماعی مصرف کننده بکار می رود. روایی ...


پرسشنامه آمادگی مصرف کننده برای سردرگمی والش و همکاران

دانلود پرسشنامه استاندارد آمادگی مصرف کننده برای سردرگمی والش و همکاران معرفی پرسشنامه پرسشنامه آمادگی برای سردرگمی توسط Walsh، Henning-Thurau و Mitchell (2007) ساخته شده است که از ۱۲ گویه و ۳ خرده مقیاس سردرگمی ناشی از شباهت (۳ سوال)، سردرگمی ناشی از حجم زیاد (۴ سوال) و سردرگمی ناشی از ابهام (۵ سوال) تشکیل شده است که به منظور سنجش آمادگی مصرف کننده برای سردرگمی بکار می رود. روایی و پایایی پرسشنامه این پرسشنامه ترجمه ...


پرسشنامه بیگانگی مصرف کننده نسبت به بازار پرودن و همکاران

دانلود پرسشنامه استاندارد بیگانگی مصرف کننده نسبت به بازار پرودن و همکاران معرفی پرسشنامه پرسشنامه بیگانگی مصرف کننده نسبت به بازار توسط Pruden، Shuptrine و Longman (1974) ساخته شده است که از ۱۰ گویه و ۵ خرده مقیاس نداشتن قدرت و توانایی (۲ سوال)، بی معنی بودن (۲ سوال)، بی هنجاری (۲ سوال)، انزوای اجتماعی (۲ سوال) و از خود بیگانگی (۲ سوال) تشکیل شده است که به منظور سنجش میزان بیگانگی مصرف کننده ...


پرسشنامه تمایل مصرف کننده به رضایت گریس (CDS)

دانلود پرسشنامه استاندارد تمایل مصرف کننده به رضایت گریس (CDS) معرفی پرسشنامه مقیاس تمایل مصرف کننده به رضایت (CDS) توسط Grace (2005) ساخته شده است که از ۵ گویه تشکیل شده است که به منظور سنجش تمایل مصرف کننده به رضایت بکار می رود. نمره گذاری پرسشنامه بصورت طیف لیکرت ۷ نقطه ای می باشد که برای گزینه های «کاملاً مخالفم»، «خیلی مخالفم»، «کمی مخالفم»، «بی نظرم»، «کمی موافقم»، «خیلی موافقم» و «کاملاً موافقم» به ...


پرسشنامه بیگانگی مصرف کننده نسبت به بازار آلیسون

دانلود پرسشنامه استاندارد بیگانگی مصرف کننده نسبت به بازار آلیسون معرفی پرسشنامه پرسشنامه بیگانگی مصرف کننده نسبت به بازار توسط Allison (1987) ساخته شده است که از ۳۵ گویه تشکیل شده است که به منظور سنجش میزان بیگانگی مصرف کننده نسبت به بازار بکار می رود. نمره گذاری پرسشنامه بصورت طیف لیکرت ۵ نقطه ای می باشد که برای گزینه های «کاملاً مخالفم»، «مخالفم»، «نظری ندارم»، «موافقم» و «کاملاً موافقم» به ترتیب امتیازات ۵، ۴، ...


پرسشنامه تردید مصرف کننده به محصول جدید

دانلود پرسشنامه استاندارد تردید مصرف کننده به محصول جدید معرفی پرسشنامه پرسشنامه تردید مصرف کننده نسبت به محصول های جدید توسط Saaksjarvi در سال ۲۰۱۰ ساخته شده است که از ۱۳ گویه تشکیل شده است که به منظور سنجش تردید مصرف کننده نسبت به محصول های جدید بکار می رود. نمره گذاری پرسشنامه بصورت طیف لیکرت ۷ نقطه ای می باشد که برای گزینه های «کاملاً مخالفم»، «خیلی مخالفم»، «کمی مخالفم»، «بی نظرم»، «کمی موافقم»، ...


پرسشنامه نگرش مصرف کننده

دانلود پرسشنامه استاندارد سردرگمی مصرف کننده معرفی پرسشنامه پرسشنامه سردرگمی مصرف کننده توسط Schweizer، Kotous و Wagner درسال ۲۰۰۶ ساخته شده است که از ۲۴ گویه و ۶ خرده مقیاس تنوع محرک (۳ سوال)، نو بودن محرک (۷ سوال)، پیچیدگی محرک (۳ سوال)، تعارض محرک (۳ سوال)، آسایش محرک (۳ سوال) و اعتماد پذیری محرک (۵ سوال) تشکیل شده است که به منظور سنجش میزان سردرگمی مصرف کننده و تأثیر آن بر رفتار خرید بکار ...


پرسشنامه ادراک مصرف کننده از خلاقیت تبلیغات آلتسچ

دانلود پرسشنامه استاندارد ادراک مصرف کننده از خلاقیت تبلیغات آلتسچ معرفی پرسشنامه پرسشنامه ادراک مصرف کننده از خلاقیت تبلیغات توسط Altsech (1995) ساخته شده است که از ۱۹ گویه و ۲ خرده مقیاس اصالت (۱۴ سوال) و ارتباط (۵ سوال) تشکیل شده است که به منظور ارزیابی ادراک مصرف کننده از خلاقیت تبلیغات بکار می رود. نمره گذاری پرسشنامه بصورت طیف لیکرت ۵ نقطه ای می باشد که برای گزینه های «کاملاً مخالفم»، «مخالفم»، «نظری ...


پرسشنامه ادراک مصرف کننده از خلاقیت تبلیغات هابرلند و همکاران

دانلود پرسشنامه استاندارد ادراک مصرف کننده از خلاقیت تبلیغات هابرلند و همکاران معرفی پرسشنامه پرسشنامه ادراک مصرف کننده از خلاقیت تبلیغات توسط Haberland و Dacin (1992) ساخته شده است که از ۱۶ گویه و ۴ خرده مقیاس اصالت (۵ سوال)، ارتباط (۴ سوال)، فرمول بندی تازه (۴ سوال) و خلاصه کردن (۳ سوال) تشکیل شده است که به منظور ارزیابی ادراک مصرف کننده از خلاقیت تبلیغات بکار می رود. نمره گذاری پرسشنامه بصورت طیف لیکرت ...


پرسشنامه ظاهربینی مصرف کننده لیچتنستین و همکاران (۱۹۹۵)

دانلود پرسشنامه استاندارد ظاهربینی مصرف کننده لیچتنستین و همکاران (۱۹۹۵) معرفی پرسشنامه پرسشنامه ظاهربینی مصرف کننده توسط Netemeyer، Burton و Lichtenstein (1995) ساخته شده است که از ۲۱ گویه و ۴ خرده مقیاس اهمیت فیزیکی (۵ سوال)، ظاهر فیزیکی (۶ سوال)، اهمیت موفقیت (۵ سوال) و ظاهر موفقیت (۵ سوال) تشکیل شده است که به منظور سنجش ظاهربینی مصرف کننده بکار می رود. روایی و پایایی پرسشنامه این پرسشنامه ترجمه شده از روی یک ابزار به ...


پرسشنامه تمایل مصرف کننده به پشیمانی دلاکروئیس و همکاران

تمایل مصرف کننده به پشیمانی دلاکروئیس و همکاران معرفی پرسشنامه پرسشنامه تمایل مصرف کننده به پشیمانی توسط Delacroix و Jourdan در سال ۲۰۰۷ ساخته شده است که از ۶ گویه و ۲ خرده مقیاس پشیمانی از نخریدن (۳ سوال) و پشیمانی از خریدن (۳ سوال) تشکیل شده است که به منظور سنجش میزان حساسیت نسبت به پشیمانی بعد از خرید بکار می رود. نمره گذاری پرسشنامه بصورت طیف لیکرت ۷ نقطه ای می باشد ...


پرسشنامه سنجش وسوسه مصرف مواد پس از ترک

دانلود پرسشنامه استاندارد سنجش وسوسه مصرف مواد پس از ترک شامل پرسشنامه استاندارد،امتیازبندی ،تفسیر و روایی پایایی پرسشنامه معرفی پرسشنامه پرسشنامه سنجش وسوسه مصرف مواد پس از ترک توسط فدردی، برعرفان و ضیایی (۲۰۰۸) ساخته شده است که از ۲۰ گویه تشکیل شده است که به منظور سنجش میزان افکار و خیالات مربوط به مواد و وسوسه مصرف بکار می رود.نمره گذاری پرسشنامه بصورت طیف لیکرت ۶ نقطه ای (کاملاً درست است = ۵ ...