• انتخاب محصول
  • مشاهده سبد خرید
  • تکمیل سفارش
  • پرداخت ایمن آنلاین
  • دریافت محصولپرسشنامه درک وجدان پرستاری جلالی و همکاران

پرسشنامه استاندارد درک وجدان پرستاری جلالی و همکاران معرفی پرسشنامه این پرسشنامه دارای ۲۴ سوال بوده و هدف آن بررسی درک وجدان پرستاری از ابعاد مختلف (وجدان اخلاقی، وجدان محافظ پیشگیرانه، وجدان مدیر (ناظر)، وجدان مراقبتی، بازتاب وجدان) می باشد. ابعاد وجدان اخلاقی وجدان محافظ پیشگیرانه وجدان مدیر (ناظر) وجدان مراقبتی بازتاب وجدان هدف: بررسی درک وجدان پرستاری از ابعاد مختلف (وجدان اخلاقی، وجدان محافظ پیشگیرانه، وجدان مدیر (ناظر)، وجدان مراقبتی، بازتاب وجدان) تعداد گویه: ۲۴ روایی و پایایی: دارد تفسیر و نمره گذاری: ...