• انتخاب محصول
  • مشاهده سبد خرید
  • تکمیل سفارش
  • پرداخت ایمن آنلاین
  • دریافت محصولپرسشنامه استاندارد مشکلات یادگیری کلورادو ویلکات و همکاران (CLDQ)

پرسشنامه ی استاندارد در مورد مشکلات یادگیری کلورادو ویلکات و همکاران CLDQ پرسشنامه مشکلات یادگیری کلورادو که از ۲۰ آیتم تشکیل شده است توسط ویلکات و همکاران (۲۰۱۱) تهیه شده و مشکلات یادگیری را متشکل از پنج عامل اساسی خواندن، حساب کردن، شناخت اجتماعی، اضطراب اجتماعی و عملکردهای فضایی می داند که موجب مشکلات یادگیری می شوند. این پرسشنامه توسط والدین دانش آموزان تکمیل می شود. پاسخ به هر عبارت در یک مقیاس ...