• انتخاب محصول
  • مشاهده سبد خرید
  • تکمیل سفارش
  • پرداخت ایمن آنلاین
  • دریافت محصولبررسی و مقایسه کشت مکانیزه و سنتی بر روی عملکرد گندم سرداری در شرایط دیمزار

موضوع مقاله : بررسی و مقایسه کشت مکانیزه و سنتی بر روی عملکرد گندم سرداری در شرایط دیمزاراهمیت، ضرورت، اهداف و روش تحقیق:نوسانات فراوان در میزان و زمان بارشهای اولیه کشت دیم را همواره با ریسک زیادی مواجه می سازد. و از آنجائیکه خطی کارهای موجود بذر را در عمق نسبتاً یکنواخت قرار می دهند،لذا در کشت ماشینی در دیمزارها بذور بطور یکسان در معرض خطر ناشی از تنشهای رطوبتی قــرار می ...