• انتخاب محصول
  • مشاهده سبد خرید
  • تکمیل سفارش
  • پرداخت ایمن آنلاین
  • دریافت محصولپاورپوینت آشنائی با مدل ها و کاربردهای بودجه بندی نوین

پاورپوینت آشنائی با مدل ها و کاربردهای بودجه بندی نوین تعریف بودجه بودجه بيان مقداري برنامه هاي بنگاههاوسازمان هاست که مي تواند براي كل بنگاه ويا هر يك از بخشهاي مختلف آن (مراكزهزينه،SBUs ويا پروژه ها) تهيه گردد وضمن آن سود،گردش نقدينگي، وضعيت مالي وساير برنامه ها به صورت كمي بيان گشته و آثار مجموعه تصميمات را با نگرش به آينده سازمان مشخص ومنعکس مي نمايد. وظايف بودجه امكان برنامه ريزي انتقال اهداف، امكانات و ...