• انتخاب محصول
  • مشاهده سبد خرید
  • تکمیل سفارش
  • پرداخت ایمن آنلاین
  • دریافت محصولپاورپوینت آناتومی اعصاب محیطی

آناتومی اعصاب محیطی بخشی از پاورپوینت Central Nervous System (CNS) : قسمتهایی از سیستم عصبی که در داخل جمجمه و ستون مهره ها قرار دارند دستگاه عصبی مرکزی نامیده می شود. Peripheral Nervous System (PNS) : قسمتی از سیستم عصبی که در خارج از جمجمه و ستون مهره ها قرار دارد سیستم عصبی محیطی نامیده می شود. سیستم اعصاب محیطی شامل ۱۲ جفت عصب مغزی که از طریق سوراخهای کف جمجمه خارج می شود و به اندامهای ...