• انتخاب محصول
  • مشاهده سبد خرید
  • تکمیل سفارش
  • پرداخت ایمن آنلاین
  • دریافت محصول

مقاله شهرسازی


شهرسازی شهر سازی علمی است میان رشته ای (چند رشته ای) که با توجه به خروجی ها و اطلاعات و داده های علوم مختلف(...) به طراحی شهری و برنامه ریزی شهر می پردازد و سعی در ارائه طرح و برنامه ای اندیشمنداند برای رشد شهر و ارتقاء کیفی و کمی وضعیت سکونت شهروندان است. تاریخچه شهر سازی بشر از ابتدای خلقت خود همواره به فکر ارتقای وضعیت سکونت خویش و زندگی خود بوده است. انسان ...