• انتخاب محصول
  • مشاهده سبد خرید
  • تکمیل سفارش
  • پرداخت ایمن آنلاین
  • دریافت محصولپاورپوینت راهکارهای تقویت اعتماد به نفس

راهکارهای تقویت اعتماد به نفس بخشی از مقاله و پاورپوینت سعی کنید در برخورد با کودکان و نوجوانان، توانمندی های آنها را مورد نظر قرار دهید، نه ناتوانی ها را. زمینه کسب تجربه های خوشایند از فعالیت های مستقل و آزاد را برای آنها فراهم کنید. تجربه های موفقیت آمیز آنان را افزایش دهید. قدرت تحمّل کودکان و نوجوانان را برای مواجه شدن با ناکامی های احتمالی افزایش دهید. رفتار مصمّم و مطمئن و در عین حال مطلوب ...