• انتخاب محصول
  • مشاهده سبد خرید
  • تکمیل سفارش
  • پرداخت ایمن آنلاین
  • دریافت محصولپاورپوینت مراقبت های ادغام یافته و جامع سالمندی

مراقبت های ادغام یافته وجامع سالمندی بخشی از پاورپوینت مراقبت های ادغام یافته به مفهوم استفاده از عوامل خطر و نشانه های بالینی ساده ادغام یافته به صورت جامع در سطح استفاده کننده خدمت است. در این مدل ازحداقل عوامل خطر و نشانه های بالینی کلیدی برای شناسایی زودرس بیماری، درمان مناسب و ارجاع به موقع استفاده شده است. درمجموعه مراقبتهای ادغام یافته نحوه ارزیابی کردن سالمند از نظر بیماری های جسمانی و روانی اولویت ...