• انتخاب محصول
  • مشاهده سبد خرید
  • تکمیل سفارش
  • پرداخت ایمن آنلاین
  • دریافت محصول

تحلیل عاملی تاییدی در لیزرل


تعریف و درک مفهومی تحلیل عاملی و کاربرد آن چکیده جزوه آموزشی تحلیل عاملی تحلیل عاملی یکی از فنون پیشرفته امار چند متغیری است که در جهت دستیابی به بسیاری از هدفهای علمی و پژوهشی مانند مدلسازی ، فرضیه سازی،رواسازی تست ها،تشخیص پاره تست ها،.  وفراهم ساختن زمینه اجرای سایر روشهای پیشرفته اماری مانند رگرسیون چند متغیری و معادلات ساختاری به کار می رود. اما پیچیدگی و دشواری درک ، اجرا تفسیر نتایج تحلیل عاملی ...