• انتخاب محصول
  • مشاهده سبد خرید
  • تکمیل سفارش
  • پرداخت ایمن آنلاین
  • دریافت محصول

تعاقب ایادی در دعوی الزام به تنظیم سند


توزیع مسئولیت در تعاقب ایادی چکیده تحقیق قانون مدنی ایران درمبحث غصب قواعدی در خصوص ایادی که بر مال معضوب قرار می گیرد وضع نموده است. این قواعد که در جهت حمایت تمام و کمال از مالک مال می باشد بین علم و جهل دارنده مال مغصوب (خریدار ناآگاه از غصب و…) تمایزی قائل نشده بلکه صرف استیلاء بر مال غیر بدون اذن مالک را در حکم غصب تلقی و تمامی ضمانت اجراهای مربوط ...