• انتخاب محصول
  • مشاهده سبد خرید
  • تکمیل سفارش
  • پرداخت ایمن آنلاین
  • دریافت محصولمقاله آزادی مشروط

آزادی مشروط مقدمه مقاله تعلیق مدنی، از مجازات سلب آزادی به شرط تعهد جدی محکوم علیه به، باز ‏اجتماعی شدن را آزادی مشروط گویند.‏‎ ‎ منظور از آزادی مشروط آنست که؛ مجازات محکوم قبل از اتمام مدت آن معلق ‏گردد و محکوم در طی دوره‌ای تحت آزمایش قرار گیرد. تا هرگاه رفتار وی ‏مطلوب و پسندیده بود، مطلقاً آزاد شود و چنانچه معلوم شود که محکومیت جزایی ‏وی را متنبّه نکرده است، باقیمانده مجازات در ...