• انتخاب محصول
  • مشاهده سبد خرید
  • تکمیل سفارش
  • پرداخت ایمن آنلاین
  • دریافت محصولپاورپوینت برنامه ریزی و مدیریت استراتژیک

پاورپوینت برنامه ریزی و مدیریت استراتژیک سیر تکامل برنامه ریزی دوره فراصنعتی (شروع از سالهای ۱۹۹۰) مدیریت تحول استراتژیک دهه ۱۹۹۰ دوره بازار گرایی برنامه ریزی استراتژیک یک کسب ) SBU ( دهه ۱۹۶۰ برنامه ریزی استراتژیک یک بنگاه اقتصادی دهه ۱۹۷۰ مدیریت استراتژیک دهه ۱۹۸۰ دوره محصول گرایی (۱۹۵۰-۱۸۲۰) بودجه ریزی دهه ۱۹۳۰ برنامه ریزی بلند مدت دهه ۱۹۵۰ دوره محصول گرایی، ویژگیها و گرایشهای آن ویژگیها و مشخصات دوره: – تاکید بر محصول بود. – هرآنچه تولید می شد فروش می رفت. – تاثیر عوامل بیرونی محدود ...