• انتخاب محصول
  • مشاهده سبد خرید
  • تکمیل سفارش
  • پرداخت ایمن آنلاین
  • دریافت محصولبررسی وضعیت سیستم تولید به هنگام (JIT) در شرکت ایران خودرو

بررسی وضعیت سیستم تولید به هنگام (JIT) در شرکت ایران خودرو مقدمه مقاله همزمان با پیشرفت علوم مدیریت تولید نیز متناسب با آن در جهت تکامل رشد کرده است. عامل اصلی این تغییرات همان محدود بودن منابع تولید در مقابل نا محدود بودن نیازهای انسان می باشد. دست اندر کاران تولید همواره سعی کرده اند از منابع محدود حداکثر استفاده را ببرند. در این بین سازمان های موفق بوده اندکه با استفاده از خلا قیت وبه ...