• انتخاب محصول
  • مشاهده سبد خرید
  • تکمیل سفارش
  • پرداخت ایمن آنلاین
  • دریافت محصولپرسشنامه تهیه و بکارگیری محتوای الکترونیکی (خضرلو، ۱۳۹۳)

پرسشنامه استاندارد محقق ساخته تهیه و بکارگیری محتوای الکترونیکی (خضرلو ۱۳۹۳) شامل پرسشنامه استاندارد، امتیازبندی، تفسیر و روایی و پایایی معرفی پرسشنامه پرسشنامه استاندارد محقق ساخته تهیه و بکارگیری محتوای الکترونیکی (خضرلو، ۱۳۹۳) شامل۲۲ سوال است. پایایی قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه گیری هر آنچه اندازه می گیرد یعنی اینکه ابزار اندازه گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی به دست می دهد ( سرمد و ...