• انتخاب محصول
  • مشاهده سبد خرید
  • تکمیل سفارش
  • پرداخت ایمن آنلاین
  • دریافت محصولپاورپوینت انسان و روح از دیدگاه قرآن

انسان و روح از دیدگاه قرآن بخشی از پاورپوینت انسان از نظر قرآن ،مرکّب از «روح» و «جسم» است . در آیات فراوانی از قرآن کریم به دو بعدی بودن انسان، اشاره شده است: ثم سواه و نفخ فیه من روحه خدا اندام انسان را موزون ساخت و از روح خویش در وی دمید. (سوره سجده آیه ۹) اگر خداوند روح را به خودش اضافه کرده این نوع اضافه را به سبب شرافتِ روح «اضافه تشریفی» ...