اثر خستگی شناختی و هوش هیجانی بر حل مسائل شناختی

برای بررسی اثر خستگی شناختی و هوش هیجانی بر حل مسائل شناختی این پژوهش طراحی و اجرا شد روش در این پژوهش مداخله‌ای کنترل شده ابتدا بر اساس مقیاس
هوش شناختی و هوش هیجانی چکیده مقاله در این پژوهش ما به بررسی رابطه بین هوش هیجانی و هوش شناختی پرداختیم با این سؤال که آیا بین هوش شناختی و هیجانی رابطه وجود دارد؟ از جامعه یک نمونه صدنفری انتخاب کردیم. روش آزمایشی ما روش همبستگی بود که با استفاده از دو آزمون هوش هیجانی باران و هوش ریون بزرگسالان روی نمونه مورد نظر اجرا شد. ابتدا دانش آموزان سنین ۱۷-۱۸ ساله را جدا کردیم ...