• انتخاب محصول
  • مشاهده سبد خرید
  • تکمیل سفارش
  • پرداخت ایمن آنلاین
  • دریافت محصول

مقاله برنامه ریزی استراتژیک در خوشه‌های صنعتی


برنامه ریزی استراتژیک در خوشه‌های صنعتی چکیده مقاله این تحقیق با هدف تدوین برنامه ی استراتژیک و عملیاتی خوشه صنعتی مبلمان شاندیز انجام شد. جامعه ی آماری کارگاه های صنایع چوبی در روستاهای منطقه شاندیز ( توابع شهرستان مشهد) بودند که با روش نمونه گیری تصادفی ساده خوشه ای انتخاب شدند. در این رابطه از پرسشنامه استاندارد تدوین شده توسط سازمان یونیدو (مشاور فنی طرح جهت شناخت نقاط قوت و ضعف و فرصت‌ها و تهدید‌های ...