• انتخاب محصول
  • مشاهده سبد خرید
  • تکمیل سفارش
  • پرداخت ایمن آنلاین
  • دریافت محصولپرسشنامه سنجش تاثیر گردشگری بر میزان پویایی اشتغال

دانلود پرسشنامه استاندارد سنجش تاثیر گردشگری بر میزان پویایی اشتغال معرفی پرسشنامه پرسشنامه استاندارد سنجش تاثیر گردشگری بر میزان پویایی اشتغال شامل  ۲۸ سوال است. پایایی قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه گیری هر آنچه اندازه می گیرد یعنی اینکه ابزار اندازه گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی به دست می دهد( سرمد و همکاران،۱۳۹۰). پایایی این پرسشنامه با محاسبه ی ضریب آلفای کرونباخ و......... روایی اعتبار ...