• انتخاب محصول
  • مشاهده سبد خرید
  • تکمیل سفارش
  • پرداخت ایمن آنلاین
  • دریافت محصولپرسشنامه تاثیر اینترنت بر ارزشهای خانواده

دانلود پرسشنامه استاندارد تاثیر اینترنت بر ارزشهای خانواده معرفی پرسشنامه پرسشنامه تاثیر اینترنت بر ارزش های تربیتی خانواده توسط مجید کفاشی(۱۳۸۴ ) جهت تعیین و سنجش تاثیر اینترنت بر ارزش های تربیتی خانواده ساخته شد. این پرسشنامه ۷ زیر مقیاس و ۴۳ سوال دارد(شامل ۱۰ سوال مشخصات عمومی و ۳۴ سوال اصلی) است. نمره گذاری این پرسشنامه در مقیاس لیکرت ۵  درجه ای نمره گذاری می شود.بر حسب اینکه میزان موافقت به آنها از کاملا ...