• انتخاب محصول
  • مشاهده سبد خرید
  • تکمیل سفارش
  • پرداخت ایمن آنلاین
  • دریافت محصولپرسشنامه بیگانگی مصرف کننده نسبت به بازار آلیسون

دانلود پرسشنامه استاندارد بیگانگی مصرف کننده نسبت به بازار آلیسون معرفی پرسشنامه پرسشنامه بیگانگی مصرف کننده نسبت به بازار توسط Allison (1987) ساخته شده است که از ۳۵ گویه تشکیل شده است که به منظور سنجش میزان بیگانگی مصرف کننده نسبت به بازار بکار می رود. نمره گذاری پرسشنامه بصورت طیف لیکرت ۵ نقطه ای می باشد که برای گزینه های «کاملاً مخالفم»، «مخالفم»، «نظری ندارم»، «موافقم» و «کاملاً موافقم» به ترتیب امتیازات ۵، ۴، ...