• انتخاب محصول
  • مشاهده سبد خرید
  • تکمیل سفارش
  • پرداخت ایمن آنلاین
  • دریافت محصولپرسشنامه میانجی گری درمانی همسر آگر و توماس (STMI)

دانلود پرسشنامه استاندارد میانجی گری درمانی همسر آگر و توماس (STMI) معرفی پرسشنامه پرسشنامه میانجی گری درمانی همسر (STMI) توسط ریچارد دی. آگر و ادوین جی. توماس (۱۹۹۳) ساخته شده است که از ۴۳ گویه و ۴ خرده مقیاس درمانگر – میانجی گر (T-M) (4 سوال)، میانجی گر (M) (9 سوال)، میانجی گر – فرد هدف (M-TP) (28 سوال) و فرد هدف (TP) (2 سوال) تشکیل شده است که به منظور سنجش توان بالقوه ...