• انتخاب محصول
  • مشاهده سبد خرید
  • تکمیل سفارش
  • پرداخت ایمن آنلاین
  • دریافت محصولﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺗﺠﺎرب و ﻋﻮاﻃﻒ آﻛﺴﻔﻮرد و ﻟﻴﻮرﭘﻮل (فرم پنج عاملی) (O-LIFE)

پرسشنامه استاندارد ﺗﺠﺎرب و ﻋﻮاﻃﻒ آﻛﺴﻔﻮرد ﻟﻴﻮرﭘﻮل (فرم پنج عاملی) (O-LIFE) معرفی پرسشنامه این پرسشنامه ۶۹ گوپه دارد و هدف آن سنجش اسکیزوتایپی از ابعاد مختلف (آشفتگی شناختی، ناپیروی تکانشی، تجارب ادراکی غیر عادی/ تفکر سحرآمیز، بی لذتی درونگرایانه، گرایش به انزوا) میباشد. بعد آشفتگی شناختی ناپیروی تکانشی تجارب ادراکی غیر عادی/ تفکر سحرآمیز بی لذتی درونگرایانه گرایش به انزوا هدف: سنجش اسکیزوتایپی از ابعاد مختلف (آشفتگی شناختی، ناپیروی تکانشی، تجارب ادراکی غیر عادی/ تفکر سحرآمیز، بی لذتی درونگرایانه، گرایش به ...