• انتخاب محصول
  • مشاهده سبد خرید
  • تکمیل سفارش
  • پرداخت ایمن آنلاین
  • دریافت محصولپرسشنامه تصویر برند شرکت در بانکداری خرد براوو و همکاران

دانلود پرسشنامه استاندارد تصویر برند شرکت در بانکداری خرد براوو و همکاران معرفی پرسشنامه پرسشنامه تصویر برند شرکت در بانکداری خرد توسط Bravo، Montaner و Pina (2010) ساخته شده است که از ۱۷ گویه و ۵ خرده مقیاس خدمات ارائه شده (۲ سوال)، موقعیت (۳ سوال)، مسئولیت اجتماعی (۳ سوال)، تأثیر کلی (۵ سوال) و کارکنان (۴ سوال) تشکیل شده است که به منظور اندازه گیری تصویر برند در بانکداری بکار می رود. نمره گذاری ...