• انتخاب محصول
  • مشاهده سبد خرید
  • تکمیل سفارش
  • پرداخت ایمن آنلاین
  • دریافت محصولپرسشنامه عملکرد جنسی زنان روزن و همکاران (FSFI)

دانلود پرسشنامه استاندارد عملکرد جنسی زنان روزن و همکاران (FSFI) معرفی پرسشنامه شاخص عملکرد جنسی زنان با ۱۹ سوال، عملکرد جنسی زنان را در ۶ حوزه مستقل میل، تحریک روانی ، رطوبت، ارگاسم، رضایتمندی و درد جنسی می سنجد. پرسشنامه مذکور در تحقیقات خارج از کشور به طور گسترده مورد استفاده قرار گرفته است. روایی و پایایی پرسشنامه در پژوهش محمدی و همکاران (۱۳۸۷) پایایی مقیاس از طریق آنالیز ثبات یا ضریب همسانی درونی سؤالات (Internal ...