• انتخاب محصول
  • مشاهده سبد خرید
  • تکمیل سفارش
  • پرداخت ایمن آنلاین
  • دریافت محصولپرسشنامه هویت جنسیتی

دانلود پرسشنامه استاندارد هویت نقش جنسیتی در فرهنگ های مختلف شرتزر و همکاران ۲۰۰۸ معرفی پرسشنامه پرسشنامه هویت نقش جنسیتی در فرهنگ های مختلف توسط Schertzer، Laufer، Silvera و McBride در سال ۲۰۰۸ ساخته شده است که از ۱۶ گویه و ۲ خرده مقیاس خصوصیت های مردانه (۸ سوال) و خصوصیت های زنانه (۸ سوال) تشکیل شده است و به منظور بررسی هویت نقش جنسیتی در فرهنگ های مختلف بکار می رود. روایی و پایایی ...