• انتخاب محصول
  • مشاهده سبد خرید
  • تکمیل سفارش
  • پرداخت ایمن آنلاین
  • دریافت محصولپرسشنامه مقابله ی فراکنشی (PCI) گرین گلاس و شوارزر

مقابله ی فراکنشی (PCI) گرین گلاس و شوارزر معرفی پرسشنامه پرسشنامه ی مقابله ای فراکنشی یکی از نوین ترین ابزارهای روان سنجی است که به وسیله ی گرین گلاس و شوارزر (۱۹۹۹) تهیه و نگارنده (۱۳۸۹) آن را به فارسی ترجمه کرده است.این پرسشنامه ،ابزاری چند بعدی است که شیوه های کنار آمدن افراد را با موقعیت های استرس زا می سنجد. این پرسشنامه ی ۵۵ پرسشی، هفت شیوه ی مقابله را مورد سنجش قرار ...