• انتخاب محصول
  • مشاهده سبد خرید
  • تکمیل سفارش
  • پرداخت ایمن آنلاین
  • دریافت محصولپرسشنامه حل مسأله هلریگل، اسلوکوم و وودمن

دانلود پرسشنامه استاندارد حل مسأله هلریگل اسلوکوم و وودمن شامل پرسشنامه استاندارد امتیازبندی تفسیر و روایی پایایی پرسشنامه معرفی پرسشنامه پرسشنامه حل مسأله توسط هلریگل، اسلوکوم و وودمن (۱۹۸۳) ساخته شده است که از ۱۶ گویه و ۴ خرده مقیاس عاطفی (احساسی)، منطقی، شهودی و حسی تشکیل شده است و به منظور سنجش حسی یا شهودی و منطقی یا عاطفی بودن فرد بکار می رود. روایی و پایایی پرسشنامه قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت ...