• انتخاب محصول
  • مشاهده سبد خرید
  • تکمیل سفارش
  • پرداخت ایمن آنلاین
  • دریافت محصولمقیاس درجه بندی افسردگی هامیلتون برای افسردگی (HAM-D)

دانلود پرسشنامه استاندارد مقیاس درجه بندی افسردگی هامیلتون برای افسردگی (HAM-D) معرفی پرسشنامه این مقیاس جزء اولین مقیاس هایی است که برای افسردگی تهیه شده است، این مقیاس توسط درمانگر اجرا می شود و با هدف ارزیابی شدت افسردگی در بیماران شکل گرفته است. نسخه اصلی HAM-D شامل ۲۱ آیتم بود ، اما هامیلتون اعتقاد داشت که چهار آیتم پایانی(تغییرات روزانه، مسخ شخصیت علائم پارانوئید، علائم وسواس فکری عملی )نباید در نمره کلی گنجانده ...