• انتخاب محصول
  • مشاهده سبد خرید
  • تکمیل سفارش
  • پرداخت ایمن آنلاین
  • دریافت محصولپرسشنامه کیفیت خدمات الکترونیک اداره پست (بر اساس مدل وب کوال)

دانلود پرسشنامه استاندارد کیفیت خدمات الکترونیک اداره پست (بر اساس مدل وب کوال) معرفی پرسشنامه پرسشنامه استاندارد کیفیت خدمات الکترونیک اداره پست (بر اساس مدل وب کوال) شامل  ۳۶ سوال است. پایایی قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه گیری هر آنچه اندازه می گیرد یعنی اینکه ابزار اندازه گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی به دست می دهد( سرمد و همکاران،۱۳۹۰). پایایی این پرسشنامه با ...