• انتخاب محصول
  • مشاهده سبد خرید
  • تکمیل سفارش
  • پرداخت ایمن آنلاین
  • دریافت محصولپرسشنامه محیط گروهی در ورزش کارن و همکارن ۱۹۸۵

دانلود پرسشنامه استاندارد محیط گروهی در ورزش شامل پرسشنامه استاندارد مقاله بیس نسخه انگلیسی پرسشنامه امتیازبندی تفسیر و روایی پایایی پرسشنامه معرفی پرسشنامه پرسشنامه محیط گروهی توسط کارن و همکاران در سال ۱۹۸۵ ساخته سده است. این پرسشنامه دارای ۱۸ سوال و چهار مولفه می باشد و انسجام گروهی تیم های ورزشی را بر حسب طیف لیکرت اندازه گیری می کند. روایی و پایایی پرسشنامه روایی ابزار جمع آوری داده ها اعتبار یا روایی با این مسئله سر ...