• انتخاب محصول
  • مشاهده سبد خرید
  • تکمیل سفارش
  • پرداخت ایمن آنلاین
  • دریافت محصولپرسشنامه هوشمندی بازار کوهلی و جاورسکی

پرسشنامه استاندارد هوشمندی بازار کوهلی و جاورسکی معرفی پرسشنامه پرسشنامه هوشمندی بازار توسط کوهلی و جاورسکی در سال ۱۹۹۰ تهیه و تنظیم شده است . این پرسشنامه ۱۳ سوال دارد و هدف از طراحی آن بررسی و ارزیابی هوشمندی بازار می باشد .امتیازبندی پرسشنامه براساس طیف لیکرت و از خیلی کم تا خیلی زیاد امتیازبندی شده است. برطبق نظر کوهلی و جاورسکی نقطه شروع بازارگرایی، هوشمندی نسبت به بازار است . یعنی در اسرع وقت ...