• انتخاب محصول
  • مشاهده سبد خرید
  • تکمیل سفارش
  • پرداخت ایمن آنلاین
  • دریافت محصولپرسشنامه اجزاء اشتیاق در مصرف کنندگان لاستویکا و گاردنر

دانلود پرسشنامه استاندارد اجزاء اشتیاق در مصرف کنندگان لاستویکا و گاردنر معرفی پرسشنامه پرسشنامه اجزاء اشتیاق در مصرف کنندگان توسط Lastovicka و Gardner (1979) ساخته شده است که از ۲۲ گویه و ۳ خرده مقیاس آشنایی (۷ سوال)، تعهد (۴ سوال) و اهمیت هنجاری (۱۱ سوال) تشکیل شده است که به منظور سنجش میزان اشتیاق در مصرف کنندگان بکار می رود. روایی و پایایی پرسشنامه این پرسشنامه ترجمه شده از روی یک ابزار به زبان انگلیسی ...