• انتخاب محصول
  • مشاهده سبد خرید
  • تکمیل سفارش
  • پرداخت ایمن آنلاین
  • دریافت محصولپرسشنامه نگرش به کاربرد تکنولوژی در آموزش یاکووز

دانلود پرسشنامه استاندارد نگرش به کاربرد تکنولوژی در آموزش یاکووز معرفی پرسشنامه مقیاس نگرش نسبت به کاربرد تکنولوژی در آموزش توسط یاکووز در سال ۲۰۰۵ طراحی شد که یک ابزار سنجش نگرش است. این مقیاس شامل ۵۰ گویه با اظهارات سازگار و ناسازگار درباره ی نگرش نسبت به تکنولوژیهای روز و بهره گیری از آن در فرایند یاددهی – یادگیری است. در هر دوره از تاریخ ، آموزش و پرورش با بهره گیری از تکنولوژی ...