• انتخاب محصول
  • مشاهده سبد خرید
  • تکمیل سفارش
  • پرداخت ایمن آنلاین
  • دریافت محصولپاورپوینت مبارزه بیولوژیکی علف های هرز ۳۱ اسلاید

پاورپوینت مبارزه بیولوژیکی علف های هرز کنترل گیاه هرز به روش بیولوژیکی: نخستین منظورازکنترل بیولوژیکی کاهش آلودگی گیاهان هرزدرسطحی غیراقتصادی است.این منظور بابکارگیری مستقیم یا غیر مستقیم موجودات زنده ای مانند گیاهان زراعی،انگلها،شکارگرهاوعوامل بیماریزا برآورده می شود. کنترل بیولوژیکی شامل دو روش اصلی است: ۱)استفاده ازرقابت گیاه زراعی و گیاه هرز، ۲)استفاده از انگل،شکارگر و عوامل بیماریزا. استفاده از رقابت گیاه زراعی و گیاه هرز در این روش برای جلوگیری،کنترل یا کاهش استقرار گیاه هرز از استعدادهای ...