• انتخاب محصول
  • مشاهده سبد خرید
  • تکمیل سفارش
  • پرداخت ایمن آنلاین
  • دریافت محصولپاورپوینت شیوه معماری خراسانی

پاورپوینت شیوه معماری خراسانی شش عنصر اصلی و پایه در معماری اسلامی مسجد مناره مدرسه آرامگاه کاروانسرا کاخ اولین بنایی که می توان به عنوان معماری اسلامی از آن یاد کرد، مسجدالنبی است. اصول حاکم بر معماری مسجد النبی جهت قبله بعنوان اصلی ترین محور در ساختمان مسجد توجه به خودبسندگی « تامین مصالح بومی و همخوانی با بناهای اطراف» رعایت سلسله مراتب ( ورودی، صحن و شبستان) توجه به اقلیم و شرایط محیطی درونگرایی پرهیز از بیهودگی نیارش « استحکام بنا» مردم واری « تناسبات انسانی» سیر تحول معماری ...