• انتخاب محصول
  • مشاهده سبد خرید
  • تکمیل سفارش
  • پرداخت ایمن آنلاین
  • دریافت محصولمقاله کاربرد مدل شبکه عصبی مصنوعی در مدیریت منابع آب زیرزمینی

کاربرد مدل شبکه عصبی مصنوعی در مدیریت منابع آب زیرزمینی چکيده مقاله استفاده از شبکه عصبی در پيش بيني متغيرهاي منابع آبي از جمله آب زیرزمینی بطور گسترده رو به افزايش است. اين تحقيق از طريق شبکه عصبي مصنوعي چندین هدف را دنبال می کند، که شامل تعيين پارامترهاي موثر بر نوسانات سطح آب زيرزميني در دشت بيرجند و همچنین بررسي تاثير مکاني و زماني پارامترهاي سطح آب از طريق دادههاي زماني 10 ساله ...